De MR van odbs de Holterenk

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief die bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten.

 

Per schooljaar vergadert de MR circa 6 keer, mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen school.  De data van deze vergaderingen vindt u onderaan deze pagina.

 

Tijdens deze vergaderingen kunnen alle aangelegenheden rondom school worden besproken.  Hierin mag de MR initiatieven aandragen en heeft een instemming- en adviesrecht over beleidsbepalende beslissingen. Tevens wordt de openheid in communicatie en financiële situatie gestimuleerd en gecontroleerd. De directie informeert de MR regelmatig over de ontwikkelingen binnen school.

 

Er wordt onder andere aan de MR op onderwijskundige doelstellingen instemming gevraagd, zoals school-, leer- en zorgplan, schoolreglement, een eventuele fusie en/of overdracht. De MR geeft advies met betrekking tot het financieel beleid, onderwijskundige projecten, aanstellen schoolleiding, vakantieregeling, verbouwing van de school, toelatingseisen leerlingen, en speelt een belangrijke rol in de formatie. Welke groepen worden er geformeerd en wie staat er voor deze groep.

 

De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een MR-reglement dat ter inzage ligt op school.

 

Zoals U ziet zijn dit allemaal zaken die rechtstreeks te maken hebben met het onderwijs aan uw kind(eren). Het is belangrijk dat de MR weet wat er leeft op school en bij de ouders, zij zijn uw vertegenwoordigers. Mocht u hierover vragen of ideeën hebben, of wenst u meer informatie, dan kunt u de leden van de MR hierover altijd aanspreken. De leden van onze huidige MR staan hieronder vermeld. Discretie wordt gewaarborgd.

 

Leden van de MR hebben een zittingsduur van minimaal 3 jaar, waarna zij zich herkiesbaar kunnen stellen. Voor leden van de oudergeleding is het van belang dat zijn/haar kinderen leerling zijn op De Holterenk. Als een lid aftreedt dan wordt dit in de nieuwsbrief aangegeven en komt er een aparte oproep voor de werving van nieuwe kandidaten. Mochten er meerdere ouders belangstelling hebben voor een functie in de MR dan worden er verkiezingen uitgeschreven, waarbij de meeste stemmen geldend zijn.

 

Stichting Varietas heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ( GMR). Vanuit elke gemeente, waar scholen van Stichting Roos onder vallen, is één personeelslid vertegenwoordigd. De GMR behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle basisscholen binnen het bestuur. Zij hebben instemming- of adviesrecht op de plannen van het bestuur; ROOS.

 

Missie van de MR

 

Als MR zijn wij open over onze activiteiten en alle zaken die binnen de MR van de Holterenk een onderwerp zijn. Wij zijn betrokken, dit laten wij zien door beschikbaar te zijn voor ouders en medewerkers die een klankbord nodig hebben of vragen hebben. In al onze communicatie brengen wij helder en duidelijk de boodschap over.

 

Vergaderdata van het schooljaar 2022/2023

  • 26 september 2022
  • 7 november 2022
  • 9 januari 2023
  • 13 maart 2023
  • 15 mei 2023
  • 3 juli 2023

Aanvang 19.30 uur

MR agenda 7 nov 2023

 

Notulen

MR notulen 07-11-2022

 

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2021-2022

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met: holterenk_mr@varietas.nl

 

Leden van de MR

Betrokken en verbonden

Iedereen is welkom!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren