Levensbeschouwing

Elke basisschool besteedt aandacht aan de verschillende godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school hebben wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet!

Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen. Op de Holterenk wordt er sinds jaar en dag aandacht besteed aan levensbeschouwelijk onderwijs. Dit doen we onder meer aan de hand de van actualiteit, tijdens wereldoriëntatie, en met het oog op burgerschapsvorming.

Bij H.V.O. leren kinderen een eigen waardebesef en levensovertuiging te ontwikkelen. In de les:

  • Onderzoeken leerlingen hun eigen ervaringen en ideeën
  • Leren ze zelf keuzes maken en verantwoorden
  • en communiceren ze over wat ze denken, voelen, willen en doen.

Mevrouw Gerdie Lintenbrink verzorgt op onze school de lessen Humanistisch  Vormingsonderwijs.

G.V.O. geeft een introductie in bijbelse en christelijke geloofstradities.

Leerdoelen hierbij zijn:

  • Leerlingen stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen
  • en het opbouwen van begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen.

Mevrouw Janny Kroeze geeft bij ons de de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs.  De lessen zijn bestemd voor de leerlingen die in de groepen 3 t/m 8 zitten. Er zijn aan deze vormen van onderwijs geen extra kosten verbonden. Het Dienstencentrum GVO en HVO regelt de financiering, alsmede de inzet van de mensen. Voorafgaand aan ieder schooljaar is de school verplicht u te vragen óf, en zo ja, welke vorm van levensbeschouwelijk onderwijs uw kind gaat volgen. Er kan voor één van beide onderwijsvormen gekozen worden. Alleen bij voldoende deelname wordt de financiering toegekend en kunnen de docenten voor HVO en GVO worden ingezet. U kunt uw keuze kenbaar ieder schooljaar weer kenbaar maken. Indien uw kind niet deelneemt aan de HVO of GVO lessen, dan wordt gezorgd voor vervangende activiteiten/lessen.