Werken in groepen

Ons daltononderwijs heeft elf kenmerken, het is een geschikte en verantwoorde verbetering van het onderwijs. Hieronder wordt de werkwijze kort beschrijven.

Werkvormen
Ons daltononderwijs biedt een variatie in werkvormen. Naast zelfstandig werk zijn er klassikale uitleg en instructiemomenten. Er wordt veel samengewerkt met verschillende coöperatieve structuren en kinderen helpen elkaar. Kinderen hebben de mogelijkheid om hun eigen werkplek kiezen.

Uitleg en instructie
Naast de klassikale uitleg en instructie, geven onze leerkrachten, onder andere in de taaktijd, veel individuele instructie. Dit kan de leerkracht op eigen initiatief doen, maar ook de leerling kan de leerkracht om uitleg vragen. In het daltononderwijs is genoeg ruimte voor uitleg en instructie door de inzet van taakuren en zelfstandig werken.

Feedback en toetsing
Doordat de leerlingen veel zelfstandig werken is er voldoende ruimte om feedback te geven. Onze leerlingen evalueren het eigen werk en werkproces, en de leerkrachten doen dit ook. Als er samengewerkt wordt, geven de leerlingen elkaar feedback. Toetsing gebeurt regelmatig en kan ook individueel afgestemd worden.

Taakgerichtheid, tijd, duidelijkheid en structuur 
De leerling werkt aan een vooraf opgestelde taak. De leerling weet wat er van hem verwacht wordt en werkt vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid. Hij kan, binnen de taaktijd, zelf bepalen hoe en wanneer hij aan de taak werkt, uiteraard kan hij (in beginsel) hierbij rekenen op ondersteuning van de leerkracht. Dit maakt dat hij de tijd effectief en naar eigen behoefte kan verdelen. De leerling kan in eigen tempo de stof doorwerken. De taakbrief is hier een hulpmiddel voor het overzicht van het werk wat gedaan moet worden, een hulpmiddel om te plannen en om goed bij te houden wat er al gedaan is.
Samenvattend: Het daltononderwijs is dus sterk in het realiseren van taak- en doelgericht werken, binnen een vastgestelde tijd. Het biedt duidelijkheid en structuur.

Stap voor stap
De taken worden zo samengesteld dat de stof stapsgewijs aan de leerlingen wordt aangeboden. Doordat de leerlingen hun eigen tijd kunnen indelen, kan ieder leerling de leerstof bovendien in eigen tempo doorwerken.

Leren leren
Doordat de leerlingen de verantwoording dragen voor het eigen leerproces in de taak, worden zij al vroeg geconfronteerd met de manier waarop zij zelf leren. Hierop vindt bovendien regelmatig reflectie plaats, door de leerkracht, maar ook door de leerling zelf. Op deze manier werken we aan het aanleren en verbeteren van leerstrategieën.

Elkaar leren
Uitleggen en instrueren is leerzaam, zowel voor degene die uitlegt en instructie krijgt als degene die uitlegt en instrueert. Leerlingen helpen elkaar bij hun taak, maar werken ook coöperatief samen aan opdrachten. De werkvormen zijn zo gekozen, dat leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis.

Adaptief
Adaptief onderwijs houdt in dat er rekening gehouden wordt met verschillen tussen leerlingen en qua niveau, begeleiding en methode afgestemd is op de individuele leerling. Ons onderwijs is adaptief, doordat de leerling de stof op zijn eigen manier en tempo kan verwerken. Daarnaast biedt het werken met taken de mogelijkheid om deze aan de individuele mogelijkheden van de kinderen aan te passen. Het zelfstandig werken geeft daarnaast de leerkracht de mogelijkheid om aan kinderen die dat nodig hebben, extra instructies te geven.

Huiswerk 
Het huiswerk, dat we meegeven in groep 5 t/m 8 bestaat uit zelfstandig te verwerken taken, die aangepast kunnen worden aan de mogelijkheden van het kind. Het huiswerk wordt zowel door de leerling, als de leerkracht serieus genomen.

Ouders
Het team van o.d.b.s de Holterenk vindt het erg belangrijk om een goed contact met ouders op te bouwen. We hebben een ouderraad, medezeggenschapsraad en elke klas heeft klassenouders, die op school actief zijn. We organiseren elk jaar een ouderavond, alle groepen geven, samen met hun maatjes groep, twee keer per jaar een voorstelling tijdens de maandsluiting. Op de daltondag, een keer per jaar, kunnen ouders in de klassen komen kijken. In overleg met de leerkracht is dit op verzoek altijd mogelijk.

Continurooster; samen lunchen op school
Onze leerlingen gaan tussen de middag niet naar huis, maar lunchen samen met de leerkracht op school. Daarna spelen ze een kwartier buiten. De schooldag duurt daarom ook korter. Om 14.15 uur zijn de kinderen al vrij zodat ze lekker nog wat aan hun middag hebben (op vrijdag om 12.30 uur).