Communicatie

Gesprekken met de leerkracht
In principe zijn alle leerkrachten een half uur voor en na schooltijd aanwezig. Op deze tijdstippen kunt u ze dus altijd telefonisch bereiken of u kunt even langskomen.

Voor schooltijd vragen wij u om alleen in dringende gevallen met de leerkracht te spreken om bijvoorbeeld even kort iets door te geven wat belangrijk is voor de leerkracht om te weten. Het is prettig als u even een afspraak maakt met de leerkracht die u wilt spreken. Meestal kan dat op zeer korte termijn.

Gesprekken met de intern begeleider
De intern begeleider is een aantal dagdelen beschikbaar voor gesprekken in het kader van de leerlingbegeleiding. Voor een korte vraag of opmerking kunt u gerust even bellen of langskomen. In alle andere, meer inhoudelijke gevallen, worden hiervoor met u en bij de begeleiding van uw kind betrokken personen afspraken gemaakt.

Gesprekken met de directeur
Voor algemene zaken kunt u te allen tijde bij de directeur terecht. De groepsleerkrachten zijn middels een kalender op de hoogte van de aan- of afwezigheid van de directeur.

In voorkomende gevallen dat er niet direct een gesprek kan plaatsvinden wordt op zo kort mogelijke termijn, afhankelijk van de aard en ernst van het onderwerp, een afspraak gemaakt eventueel aangevuld met andere betrokkenen.

Voor de meeste zaken aangaande uw kind kunt u eerst bij de groepsleerkracht en intern begeleider terecht. Mocht het daarna nog wenselijk zijn dat u de directeur spreekt dan kunt u ook daarvoor een afspraak maken.

Gescheiden ouders
Als er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders met eigen inloggegevens toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is dat beide ouders zelf hun verschillende e-mailadressen aan school doorgeven en niet uit de ouderlijke macht zijn ontzet.

Prikborden 
Bij de ingang en in de gemeenschappelijke ruimte worden nieuwsberichten van de school en andere organisaties ter informatie opgehangen.

Nieuwsbrief
Eén keer per maand ontvangt u via Klasbord de nieuwsbrief. Hierin zullen wij algemene schoolse zaken met u communiceren. We proberen zo veel mogelijk informatie in de nieuwsbrief te verwerken, zodat u zo min mogelijk aparte brieven krijgt.

Ouderavonden
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders of voor een groep.

Glossy
Er verschijnt één keer per jaar een Glossy. In dit tijdschrift staan, naast het bekende klassenwerk, andere interessante zaken. Het geheel wordt verzorgd door de Glossyredactie.

Jaarverslag
U krijgt jaarlijks inzicht in het reilen en zeilen van de school, de medezeggenschapsraad en ouderraad door hun jaarverslagen die vermeld worden op de website.

Schoolgids
In de schoolgids vindt u zo compleet mogelijk allerhande informatie over onze school.
Holterenk schoolgids 2023-2027.pdf

Communicatielijnen in beeld